Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány

A Dunaegyházi Általános Iskola négy pedagógusa 1997-ben Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány létesítését határozta el, mely mint közhasznú szervezet működik.

Az alapítvány neve:                DUNAEGYHÁZA GYERMEKEIÉRT

Az alapítvány székhelye:        6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, s nem támogat.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban megjelölt célok elérésére fordítja.

Az alapítvány induló vagyona ekkor az alapítók által felajánlott összeg volt.

    a.)  Általános Iskola által felajánlott:                                                      35.000,-Ft
    b.) Az iskola pedagógusai közül:
          Jankovics Gáborné által felajánlott                                                    1.000,-Ft
          Tóth Gusztávné által felajánlott                                                           1.000,-Ft
    c.) Az iskolába járó diákok szülei közül:
          Lóki Lajosné által felajánlott                                                                   500,-Ft
          Józsáné Náhlich Erzsébet által felajánlott                                            500,-Ft
          Összesen:                                                                                             38.000,-Ft

Az alapítvány kezelő szerve a hét tagú kuratórium, a következő összetételben:
    a.) az iskola mindenkori igazgatója
    b.) az óvoda mindenkori vezetője
    c.) az általános iskola nevelőtestületének egy tagja
    d.) az óvoda nevelő testületének egy tagja
    e.) a gyerekek szüleinek és a község lakóinak képviseletében 3 fő

A kuratórium összetétele jelenleg:
    elnöke:           Kollárné Kara Éva                          
    tagjai:             Szűcsné Takács Zsuzsanna             
                            Tóth Krisztina Anett                        
                            Nagy Tamás                                    
                            Homóné Mészáros Ágnes               
                            Béládi Ágnes                                  
                            Skrenyó Edit                                   

Az Alapítvány célja a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és a Dunaegyházi Mákszem Óvodában:

a gyermekek egészséges lelki, szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, valamint egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzést célzó ismeretterjesztés támogatása az óvodában és az iskolában.

  • példamutató magatartás és kiemelkedő tanulmányi eredmény díjazása;
  • a tehetséggondozást segítő szakkörök tárgyi feltételeinek javítása;
  • a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, (a meglévő iskolarádió, iskolaújság) fejlesztése;
  • a szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű szülők gyermekének - ha magatartása és tanul-mányi eredménye miatt arra érdemes - anyagi támogatása;
  • táborok szervezése, táboroztatás támogatása, tanulmányi kirándulások támogatása,
  • tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása;
  • a szlovák nemzetiségi kultúra, nyelv- és hagyományápolásának óvodai és iskolai támogatása (kulturális rendezvények, nyelvi versenyek);
  • az iskola és óvoda környezetvédelmi tevékenységének támogatása (szakkör, épített környezet fejlesztése);
  • diáksport (sportversenyek, mindennapi testedzés, sportkörök) támogatása;

1997 óta számos iskolai és óvodai programot, vetélkedőt és kirándulást támogatott alapítványunk, melyeket az 1 %-os felajánlásokból befolyt összegből valamint a Községi és kisebbségi Önkormányzatok által kiírt pályázatokból finanszírozott a kuratórium.

A községi Önkormányzat segítségével az Alapítványunk egy nyolc személyes kisbusszal gazdagodott. A kisbusz segítségével könnyebben eljutnak a gyerekek különböző versenyekre, kirándulásokra. Köszönet az Önkormányzatnak a kisbusz költségeinek átvállalásáért.

Köszönet mindazoknak akik eddig is támogatták alapítványunkat, továbbra is számítunk támogatásukra.

Számlaszámunk: Fókusz Takarékszövetkezet 51700461-10000276

Adószámunk: 18352058-1-03